Lazanka Nr. 24 500g/20
Krajanka Domowy Redzinski Nr. 04
Makaron Babuni Domowy Nitka Cienka Nr.03 500g/20
Makaron Babuni Domowy Wstazka Cienka Nr.17 500g/20
Makaron Falbanka Nr. 140 400g/12
Makaron Swiderek Nr. 44 400g/12
Makaron Pierozek Nr. 98 400g/12
Makaron Kolo Nr. 90 400g/12
Makaron Muszelka Nr. 62 400g/12
Makaron Rurka Nr. 29 400g/12